Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΑΙΤΑΤΕΡΙΝΗΣ 2010

Μέ κάθε ἐκκλησιαστικήν μεγαλοπρέπειαν, ἀλλά καί μοναστηριακήν ἁπλότητα καί σεμνότητα, ἐτιμήθη καί κατά τό τρέχον ἔτος 2010 ἡ μνήμη τῆς ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον Ἐπισκοπικόν Ναόν Στρογγύλης Κορωπίου. Τήν πανήγυριν ἐτίμησαν μέ τήν παρουσίαν των ἀντιπροσωπείες τῶν ἀδελφῶν τοπικῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν: Ἀπό τήν Ρουμανίαν ὁ Σεβ. Μητροπ. Μολδαβίας κ. Γερόντιος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωθιερέα π. Νικόλαο Sova, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς π. Μαρτινιανό, π. Κασσιανό καί π. Βιβιανό καί δύο λαϊκούς. Ἀπό τήν Κύπρο ὁ Σεβ. Μητροπ. Κιτίου κ. Παρθένιος μετά τοῦ Διακόνου του Σωζομένου Πολυβίου. Καί ἀπό τήν Κένυα ὁ Σεβ. Μητροπ. Κένυας κ. Ματθαῖος.
Τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων προέστη ὁ Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν προαναφερθέντων κληρικῶν, τῶν Παν/των Ἱερομονάχων π. Ἀμφιλοχίου Ταμπουρᾶ καί π. Παντελεήμονος Βίλιτσιτς, τοῦ πολιοῦ Πρωθιερέως π. Θωμᾶ Κοντογιάννη καί τοῦ Ἱερέως π. Ἀνδρέου Σίντνιεβ. (Συνολικῶς συμμετεῖχαν 4 Ἐπίσκοποι, 5 Ἱερεῖς καί 1 Διάκονος).
Κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, ἔλαβε χώρα κατά τήν διάρκειαν συγκινητικῆς τελετῆς, ἡ ἐπίδοσις εἰς τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν (καί τόν Πρωθιερέαν π. Νικόλαον), ἀποτμημάτων τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ὁσ. Γενναδίου τοῦ Κρητός (+ 1983), ἀντιγράφων τῆς εἰκόνος του καί ἀντιτύπων τοῦ Βίου του. Τόν τιμώμενον νεοφανή Ἅγιον τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπαρουσίασε ὁ Καθηγητής κ. Ἀντ. Μάρκου, μεταφράζοντος εἰς τά Ρουμανικά τοῦ Σεβ. Κιτίου κ. Παρθενίου.
Κατά τήν ἐπίδοσιν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ὁ Σεβ. Μεσογαίας κ. Κήρυκος ἀπηύθυνε τήν ἀκόλουθη προσφώνηση:
"Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ ποιμαίνοντες τάς τοπικάς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, τῆς Κύπρου καί τῆς Κένυας. Ὁ Ἅγιος Θεός, Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος καλεῖ τούς πιστούς Του νά γίνουν Ἅγιοι ὡς Αὐτός, κατά τόν παρελθόντα 20ο αἰῶνα τῆς ἀποστασίας ἀπό τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Εὐαγγελικῆς Ἡθικῆς, ἐλέησε τήν καθ’ ἡμᾶς Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς ἀναδείξεως νέων Ἁγίων.
Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν Νεομάρτυρα Αἰκατερίνην (ἡ ὁποία ἐτραυματίσθη θανασίμως τήν 8ην Νομεβρίου 1927, κατά τήν διάρκειαν ἀγρυπνίας πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν εἰς Μάνδραν Ἀττικῆς) καί τήν ἐπίσης Νεομάρτυρα Βασιλικήν (ἡ ὁποία ἐπίσης ἐτραυματίσθη θανασίμως τό ἔτος 1950, εἰς τόν Ἱ. Ν. ἁγ. Ἀποστόλων Λαζαράτων Λευκάδος, κατά τήν διάρκεια ἐπεμβάσεως τῆς Χωροφυλακῆς), εἰς τήν χρυσήν ἁλυσίδα τῶν νεοφανῶν Ἁγίων τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προσετέθη ὁ Νέος Ὁμολογητής Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος Α’ (κοιμηθείς ἐν εἰρήνῃ τό 1950), ὁ μακάριος Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος (κοιμηθείς τό 1971), ὁ ὁσιακῶς βιῶσας ἐρημίτης Μοναχός Γεννάδιος τῶν Ἀκουμίων Κρήτης (+ 1983) καί οἱ διά Χριστόν Σαλοί Χαραλάμπης τῶν Καλαμῶν (+ 1974), Ταρσώ τῆς Μονῆς Κερατέας (+ 1989) καί Λεόντιος τῆς Σάμου (+ 1994).
Κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον, διερμηνεύοντες τήν κοινήν συνείδησιν τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, δι’ ἀποφάσεώς μας διεκηρύξαμεν τήν ἁγιότητα τῆς Ὁσίας Ταρσῶς τῆς διά Χριστόν Σαλῆς.
Ἐπικειμένης τῆς διακηρύξεως τοῦ Ὁσίου Πατρός Γενναδίου, τόν ὁποῖον ἡ κοινή ἐκκλησιαστική συνείδησις ἤδη τιμᾶ ὡς Ἅγιον, ἤχθημεν εἰς τήν ἀπόφασιν ὅπως ἐπιδώσωμεν εἰς Ὑμᾶς, ὡς εὐλογία διά τάς τοπικάς Ὑμῶν Ἐκκλησίας, ἀντίγραφα τῆς ἀπό δεκαετίας κυκλοφορούσης εἰκόνος του, τοῦ κυκλοφοροῦντος Βίου του καί ἀποτμήματα τῶν ἱερῶν αὐτοῦ Λειψάνων, τά ὁποῖα ὡς πολύτιμον πνευματικόν καί κειμηλιακόν θησαυρόν κατέχει ἡ Ἱερά ἡμῶν Μητρόπολις ἀπό τῆς ἀνακομιδῆς του, γενομένης τό ἔτος 1989, κατόπιν εὐλογίας τοῦ τότε Προκαθημένου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Ἀνδρέου.
Εὔχεσθε, Ἅγιοι Ἀδελφοί, ὅπως διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς σήμερον ἑορταζομένης Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, Πάντων τῶν Ἁγίων καί τοῦ νεοφανοῦς Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γενναδίου, διατηρεῖ Κύριος ὁ Θεός τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως καί τήν κοινωνίαν τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν τοπικῶν ἡμῶν Ἐκκλησιῶν, πρός δόξαν τοῦ ἁγίου Του ὀνόματος καί πρός σωτηρίαν τῶν ἀθανάτων ψυχῶν τοῦ λογικοῦ ποιμνίου, τόν ὁποῖον ἡ χάρις Του μᾶς ἐνεπιστεύθη. Ἀμήν"
.
Ἡ λαμπρά καί μεγαλοπρεπής πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, ἐτελέσθη προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Μητροπολίτου κ. Κηρύκου, συνιερουργούντων αὐτῶ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν κ.κ. Γεροντίου, Ματθαίου καί Παρθενίου, συμπαραστατουμένων ὑπό τῶν προαναφερθέντων κληρικῶν. Ἔψαλλε χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ὁσιωτάτου Μοναχοῦ Θεοδώρου, συνευχομένων δεκάδων Ὀρθοδόξων πιστῶν, προσελθόντων ἀπό ὅλας τάς περιοχάς τῆς Ἀττικῆς, ἀλλά καί τήν ἐπαρχίαν. Ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη εἰς τήν Ἑλληνικήν καί τήν Ρουμανικήν γλῶσσαν καί τήν Ἀφρικανικήν διάλεκτον Σουαχίλι καί αὐτό ἦτο ἕνα ἐπιπλέον ὁρατόν σημεῖον τῆς Καθολικότητος καί οἰκουμενικότητος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἑνότητος ἐν τῆ Ὀρθοδόξῳ Πίστει λαῶν γεωγραφικῶς ἀπομεμακρυσμένων.
Κατά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπ. Μολδαβίας κ. Γερόντιος (μεταφράζοντος εἰς τά Ἑλληνικά τοῦ Σεβ. Κιτίου κ. Παρθενίου Ἑορτίους προσφωνήσεις ἀπηύθυναν ἐπίσης καί οἱ Σεβ. Μεσογαίας κ. Κήρυκος καί Κένυας κ. Ματθαῖος. Ἀκολούθησε λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς ἁγ. Αἰκατερίνης καί ἑορταστική τράπεζα.
Τήν ἑπομένην, Πέμπτην 26ην Νοεμβρίου, ἡμέραν μνήμης τῶν Ἁγίων Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου καί Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, ἔγινε Συνοδική χοροστασία εἰς τό Παρεκκλήσιον Παναγίας Παραμυθίας, τοῦ ὁμωνύμου Ἡσυχαστηρίου Πλάτωνος Ἀχαρνῶν, εἰς ἀνάμνησιν τῶν πρό ἔτους τελεσθέντων Ἐγκαινίων του ὑπό τεσσάρων Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου. Ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ὑπό τῶν Αἰδ/των Ἱερέων π. Νικολάου καί π. Ἀνδρέου (Ρουμανικῆς καί Ρωσικῆς καταγωγῆς ἀντιστοίχως). Ἔψαλλον ὁ Σεβ. Κιτίου κ. Παρθένιος εἰς τήν Ρουμανικήν γλῶσσαν καί ὁ Σεβ. Κένυας κ. Ματθαῖος εἰς τήν διάλεκτον Σουαχίλι.
Καί πάλιν διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἐξαφράσθη ἡ οἰκουμενικότης τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ὑπεράνω φυλῶν καί γνωσσῶν διάδωσις τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐπί τῶν ὁποίων ὡμίλησε σχετικῶς ὁ Ἱεροκήρυξ κ. Ἀντώνιος Μάρκου (μεταφράζοντος εἰς τά Ρουμανικά τοῦ Σεβ. Κιτίου κ. Παρθενίου).
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρετέθη φιλόξενος καί φιλάδελφος τράπεζα εἰς τό Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἡσυχαστηρίου καί οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς μετά τῶν συνοδῶν των ἐπεσκέφθησαν προσκυνηματικῶς τόν παρακείμενον Ἱ. Ναόν Παναγίας Σουμελᾶ καί τόν Ἱ. Μητροπ. Ναόν ἁγ. Δημητρίου.
Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Τά Παρεκκλήσια τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τοῦ ἁγ. Μοδέστου (1985)Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Πανηγύρεις Ζωοδόχου Πηγῆς ἐτῶν 1969 (ἀριστερά) καί 1972 (δεξιά).

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης 1965
Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Ἀριστερά: Κηδεία Ἐπισκόπου Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἰωάννου.
Δεξιά: Κηδεία Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἀγαθαγγέλου.

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Ἀριστερά: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης. Δεξιά: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης 1963.

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Πανήγυρις Ζωοδόχου Πηγῆς 1961

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Δεξιά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Πειραιῶς Ἀνθίμου (1957).
Ἀριστερά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Τήνου Ἀγαθαγγέλου (1957).
Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Πανήγυρις Κοιμήσεως Θεοτόκου 1957Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Μέρος τῆς ἀδελφότητος τό 1955 (ἀριστερά, 160 μοναχές) καί τό 1958 (δεξιά, 135 μοναχές, κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης).

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογατρίσσης Κερατέας
Ἄνω ἀριστερά: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης (1953). Ἄνω δεξιά: Πανήγυρις Κοιμήσεως Θεοτόκου (1953). Κάτω ἀριστερά: Πανήγυρις Κοιμήσεως Θεοτόκου (1954). Κάτω δεξιά: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης (1955).
Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Ἀπό τήν κηδεία τῆς μαρτυρικῆς Καθηγουμένης Μαριάμ (1953)


Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας (1950)
Ἄνω, δεξιά καί ἀριστερά: Ἐντός τοῦ Παρθενῶνος οἱ 40 ἀνήλικες Μοναχές.
Κάτω ἀριστερά ἀπό τήν κηδεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' καί δεξιά ἀπό τό 40ημερο Μνημόσυνό του, χοροστατούντων τῶν Ἐπισκόπων Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνος, Πατρῶν Ἀνδρέου, Θεσσαλονίκης Δημητρίου καί Κορινθίας Καλλίστου.
Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
Δεξιά: Στήν Τράπεζα μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καί τοῦ Ἐπισκόπου Πειραιῶς Νικολάου (1990).
Ἀρστερά: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας πρό τοῦ Καθολικοῦ μετά τῶν Ἱεροδιακόνων (ἐξ ἀριστερῶν) Τιμοθέου Βλάχου, Γρηγορίου Παναγιωτίδη, Κοσμᾶ Σκρέτα, Δαμασκηνοῦ Πετρογέγα, Παντελεήμονος Ντέσκα καί Χρυσοστόμου Σύρου.

Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
Δεξιά: Κουρά Μεγαλοσχήμων Μοναχῶν ἀπό τόν Καθηγούμενο Λάζαρο (1965).
Ἀριστερά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Κρήτης Εὐμενίου, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἀνδρέα καί τούς Ἐπισκόπους Βρεσθένης Λάζαρο καί Φθιώτιδος Θεοδόσιο (1973).

Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
Δεξιά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Ματθαίου, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἀνδρέα καί τόν Ἐπίσκοπο Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίωνα (1973).
Ἀριστερά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Πειραιῶς καί Νήσων Νικολάου, ἀπό τούς Ἐπισκόπους Θεσσαλονίκης Δημήτριο καί Κορινθίας Κάλλιστο (1973).
Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
Ἄνω ἀριστερά: Μετά τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Μεσσηνίας Γρηγορίου (1958).
Ἄνω δεξιά: Ἀπό τήν πανήγυρι τοῦ ἔτους 1958 (διακρίνονται 55 μοναχοί).
Κάτω ἀριστερά: Ἀπό τίς Ἐπισκοπικές χειροτονίες τοῦ 1973.
Κάτω δεξιά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Καθηγουμένου Λαζάρου σέ Ἐπίσκοπο Βρεσθένης.
Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
(φάσεις ἀνεγέρσεως περιόδου 1950 - 1970)

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
(ἀπόψεις τῆς Μονῆς κατά τήν περίοδο 1970 - 1980)